Videonovērošana


Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas Industriālais Parks” sniedz informāciju attiecībā uz teritorijā Rīgas Industriālais Parks veikto videonovērošanu:

Pārzinis: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas Industriālais Parks”, reģistrācijas numurs: 40003357822, juridiskā adrese: Dzelzavas iela 120C, Rīga, LV-1021.

Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: datu.aizsardziba@rip.lv

Apstrādes nolūks: noziedzīgu nodarījumu novēršana vai atklāšana saistībā ar īpašuma aizsardzību, pārziņa tiesisko interešu aizsardzība un personu vitāli svarīgu interešu, tostarp dzīvības un veselības aizsardzība.

Tiesiskais pamats: Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis)par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6.panta 1.punkta f) apakšpunkts – apstrāde ir vajadzīga pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai.

Pārziņa leģitīmās intereses: videonovērošana tiek veikta ar mērķi nodrošināt piekļuves kontroli Pārziņa telpām un nodrošināt Pārziņa darbinieku, apmeklētāju, nomnieku un infrastruktūras drošību, kā arī lai novērstu, atklātu un izmeklētu Pārzinim, tā darbiniekiem, telpu nomniekiem un apmeklētājiem piederošu priekšmetu zādzību, kā arī novērstu vai atklātu fiziskus draudus Pārziņa, tā darbinieku, nomnieku un apmeklētāju drošībai.

Datu saņēmēji: personas dati, kas iegūti videonovērošanas rezultātā, trešajām personām netiek nodoti bez tiesiska pamata, tie var tikt nodoti tiesībaizsardzības iestādēm normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Datu nodošana uz trešo valsti: personas dati, kas iegūti videonovērošanas rezultātā, netiek nodoti uz trešo valsti.

Datu uzglabāšanas termiņš: personas dati, kas iegūti videonovērošanas rezultātā, tiek uzglabāti 30 dienas no videoieraksta veikšanas brīža, beidzoties šim termiņam, dati tiek dzēsti. Gadījumus, kad videoierakstā esošā informācija nepieciešama kā pierādījumi civilprocesā, administratīvajā procesā, kriminālprocesā vai izmeklēšanā, videonovērošanas ieraksti var tikt uzglabāti tik ilgi, cik nepieciešams un tie tiek iznīcināti un/vai dzēsti, tiklīdz vairs nav nepieciešami.

Datu subjektam ir tiesības: piekļūt saviem datiem, pieprasīt Pārzinim veikt to labošanu vai dzēšanu, iesniedzot rakstisku pieprasījumu Pārzinim, kā arī tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai.