Privātuma politika – jaunumu izsūtīšana


Privātuma politika

Privātuma politika (Politika) informē fiziskas personas par ar to datiem veiktām darbībām, kuras veic Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas Industriālais Parks” (Parks), reģistrācijas numurs: 40003357822, juridiskā adrese: Dzelzavas iela 120Z, Rīga, LV-1021.

Politika attiecas uz visiem Parka esošajiem klientiem, kas ir fiziskas personas, kā arī potenciālajiem, bijušajiem klientiem, kā arī klientu pārstāvjiem, kas ir fiziskas personas, interneta vietnes lietotājiem, fiziskām personām, kuras piedalās mārketinga aktivitātēs, kuras organizē Parks.

Parks atbilstoši normatīvo aktu prasībām nodrošina personas datu konfidencialitāti un piemēro atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzībai no personas datu pretlikumīgas apstrādes, izpaušanas, pazušanas, izmainīšanas un iznīcināšanas, kā arī nesankcionētas piekļuves.

Datu pārzinis: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas Industriālais Parks”, reģistrācijas numurs: 40003357822, juridiskā adrese: Dzelzavas iela 120Z, Rīga, LV-1021.

Datu aizsardzības speciālists: Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija:

e-pasta adrese: datu.aizsardziba@rip.lv.

Personas dati ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu – datu subjektu.

Personas datu veids

Parks ievāc un apstrādā datu subjektu elektroniskā pasta (e-pasta) adreses.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

Datu subjekta piekrišana.

Personas datu saņēmēji

Parks personas datus neizpaudīsim trešajām personām, kuras nav iesaistītas pakalpojumu sniegšanā, izņemot gadījumus, kuri noteikti, lai izpildītu tiesību aktos nepieciešamās prasības vai nebūs saistīts ar datu subjektu tieši izteiktu lūgumu vai šāda informācija nebūs tiesiski pieprasīta.

Personas datu ievākšanas veids

Parks no datu subjekta ievāc e-pastu adreses, kad dabu subjekts piesakās Parka aktuālo nomas jaunumu saņemšanai, izmantojot pieteikuma formu Parka interneta vietnē  https://rigaindustrialpark.lv.

Personas datu apstrādes nolūks

Parkam nepieciešami šie personas dati mārketinga nolūkiem, konkrēti – šie dati tiks izmantoti, lai datu subjektam nosūtītu aktuālos nomas jaunumus Parka teritorijā.

Datu nodošana trešajām personām

Tehnisko risinājumu e-pastu jaunumu izsūtīšanai un personas datu uzglabāšanai Parks izmanto MailChimp servisu. Ar MailChimp prīvātuma politiku var iepazīties šeit: https://mailchimp.com/legal/privacy/

Personas datu nodošana ārpus Eiropas Savienības

Personas dati ārpus Eiropas Savienības nodoti netiek.

Atteikšanās no jaunumu saņemšanas – piekrišanas atsaukšana

Lai atteiktos no jaunumu saņemšanas un atsauktu piekrišanu datu apstrādei, jānospiež šeit un jānorāda sava e-pasta adrese.

Datu subjekta tiesības personas datu apstrādes laikā

Datu subjektam ir tiesības:

  • Saņemt informāciju par to, vai personas dati tiek apstrādāti; Ja tie tiek apstrādāti, datu subjektam ir tiesības piekļūt saviem personas datiem un noskaidrot informāciju par datu apstrādes nolūku;
  • jebkurā laikā pieprasīt savu datu dzēšanu, labošanu vai pieprasīt no Parkam informāciju par to, kādi personas dati tiek apstrādāti, sūtot attiecīgu pieprasījum uz elektroniskā pasta adresi: datu.aizsardziba@rip.lv;
  • iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā.

Personas datu uzglabāšanas termiņš

Personas datus Parks uzglabā:

-līdz brīdim, kad tie zaudē savu aktualitāti, t.i. – e-pasta adrese vairs neeksistē;

-līdz brīdim, kad persona atsakās no jaunumu saņemšanas;

-līdz brīdim, kad persona lūdzu dzēst/mainīt savus datus.

Automatizētu lēmumu pieņemšana

Personas datu apstrādē nenotiek automatizētu lēmumu pieņemšana.

Datu aizsardzības speciālista kontakti:

datu.aizsardzība@rip.lv

tālruņa numurs: +371 67 802 717

Šī Politika stājas spēkā 25.05.2018. Politika var tikt labota, papildināta un mainīta, tās aktuālā versija vienmēr tiks publicēta un būs datu subjektam pieejama Parka oficiālajā interneta vietnē: https://rigaindustrialpark.lv .